2018-01-10 10:47:00
OGŁOSZENIE
 
Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku przyjmuje zapisy na jednodniowy uzupełniający (dla rolników którzy już posiadali zaświadczenia o ukończeniu kursu) Kurs Chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy który odbędzie się dnia 31 stycznia 2018 roku o godz. 8-ej w Gminnym Ośrodku Kultury w Terpentynie. 

Ilość miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia przyjmuje P. Beata Radwańska-Grządka - pracownik ODR Kraśnik (tel.kom.793509702 lub tel.81 8843151) lub na ( tel.81 8221303 - Urząd Gminy Dzierzkowice -codziennie od godz.7.00 do 15.00). 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat. Ukończenie kursu uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania zabiegów chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Dokument ten wymagany jest w czasie kontroli dokonywanych przez ARiMR, PIORIN, a także kontroli w zakresie zasad wzajemnej zgodności (Cross Compliance). 
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-01-09 15:03:38
ZARZĄDZENIE Nr. 3/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 9 stycznia 2018 roku
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z póz. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr. XXVII/154/2017 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości o nr ewidencyjnych: 235/9 o powierzchni 0,0100ha, 235/6 o powierzchni 0,0100 ha, 235/8 o powierzchni 0,0032 ha położone w miejscowości Wyżnica, zapisane  w księdze wieczystej LU1K/00034090/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze bezprzetargowej. Nieruchomości opisane szczegółowo   w załączniku Nr.1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykaz, o którym mowa w  § 1 podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice i sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej.
 
§ 3
           
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-01-09 15:00:42
ZARZĄDZENIE Nr. 2/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 9 stycznia 2018 roku
 
w sprawie: przeznaczenia lokali do dzierżawy stanowiących własność Gminy
                Dzierzkowice.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z póż. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XXXII/178/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku  i uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:

§ 1
 
Przeznacza się do dzierżawy lokale usytuowane w budynkach stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice wraz z nieruchomościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
- lokale w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Terpentyna,
- pomieszczenia w budynkach Spółdzielni Kółek Rolniczych w miejscowości Terpentyna
§ 2
 
Ustala się czynsz miesięczny w wysokości:
- dla lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Terpentyna - 1,50 zł netto za 1 m2,
- dla pomieszczeń w budynkach Spółdzielni Kółek Rolniczych w miejscowości Terpentyna w wysokości 250,00 zł netto miesięcznie.

§ 3
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali do dzierżawy stanowią załączniki Nr.1 i Nr.2 do niniejszego Zarządzenia .

§ 4
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.
 
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-01-02 13:01:24
To będzie budżet kontynuacji. Uchwałę budżetową radni Gminy Dzierzkowice przyjęli na sesji w piątek 29 grudnia. Plan finansowy zakłada prawie 23 miliony 640 tysięcy złotych dochodów i wydatki na poziomie ponad 27 milionów 220 tysięcy złotych.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-12-20 10:29:01
ZARZĄDZENIE Nr. 60/0050/2017
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 20 grudnia 2017 roku
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr. II/8/2014 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości o nr ewidencyjnych: 203/18 o powierzchni 0,1125 ha, 203/19 o powierzchni 0,1019 ha, 203/20 o powierzchni 0,1019 ha, 203/23 o powierzchni 0,1008 ha, 203/24 o powierzchni 0,1010 ha, 203/25 o powierzchni 0,1003 ha, 203/26 o powierzchni 0,1013 ha, 203/27 o powierzchni 0,1010 ha położone w miejscowości Terpentyna, zapisaną w księdze wieczystej LU1K/00037107/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości opisane szczegółowo w załączniku Nr.1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
 
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice i sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.
 
 
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Wykaz pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-12-18 10:07:15
Zarządzenie Nr. 59/0050/2017
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 11 grudnia 2017 roku
 
w sprawie: przeznaczenia lokali użytkowych stanowiące własność Gminy Dzierzkowice w użyczenie.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z póź.zm.)
 
§ 1
 
Przeznacza się do nieodpłatnego użyczenia lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice:
- w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dzierzkowicach - Woli o pow. 413,37 m²
- w budynku Świetlicy Wiejskiej w Ludmiłówce o pow. 271,68 m²
- w budynku Ośrodka Zdrowia w Terpentynie o pow. 110,47 m²
- w budynku dawnej Mleczarni w Terpentynie o pow. 54,96 m²
- nieruchomość o nr. ewidencyjnym 49 o powierzchni 0,18 ha zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Ludmiłówce.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykazy stanowiące załącznik Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Załącznik nr 3 pobierz
Załącznik nr 4 pobierz
Załącznik nr 5 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-11-29 11:26:32


Stowarzyszenie „ Wokół Dzierzkowic” informuje, że w dniu 14 grudnia ( czwartek ) będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017/2018.  Miejsce wydawania : Remiza OSP w Dzierzkowicach Rynku w godzinach 8.00 – 12.00. Zapraszamy wszystkie osoby, które otrzymały skierowania do programu z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach. 

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc luty 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

 

 

304331326336310327316332306315312

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]