2018-07-06 13:11:09
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr. 37/ 0050 /2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 6 lipca 2018 roku

w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Dzierzkowice-Zastawie stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r, poz. 994 z póż. zm )
WÓJT GMINY z a r z ą d z a :

 
§ 1
Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia nieruchomość o nr. ewidencyjnym 2101 położoną w miejscowości Dzierzkowice -Zastawie stanowiącą własność Gminy Dzierzkowice na rzecz Stowarzyszenia pn: Dzierzkowickie Stowarzyszenie Strzeleckie „D-Gun”.
 
§ 2
Warunki korzystania z nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy .
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-07-05 14:08:07
W związku z wystąpieniem na terenie gminy Dzierzkowice niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy Wójt Gminy Dzierzkowice informuje, że istnieje możliwość zgłaszania szkód w uprawach rolnych.
 
W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w tut. Urzędzie pokój nr. 7 oraz na stronie internetowej www.dzierzkowice.pl w terminie do 16 lipca 2018r.

Zgłaszając szkody w oświadczeniach należy wpisać numery działek wszystkich upraw /również nieuszkodzonych/ zgodnie ze złożonym wnioskiem na dopłaty w ARiMR oraz dołączyć kopię tego wniosku.
 
 
                                                              WÓJT 
                                                   Marcin Gąsiorowski                          
 
Załączniki


Opis
Oświadczenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-06-20 09:07:05
  Zarządzenie Nr.36/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r poz. 2147 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:
 
§  1

1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości:
-  działka nr 158 o powierzchni 1,30 ha położona w Terpentynie na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne
-  działka nr 231 o powierzchni 0,12 ha położona w Sosnowej-Woli
na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod usługi komercyjne.
 
§  2
 
Ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1, nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§  3

1. Do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek opisanych w  § 1, powołuje  Komisję Przetargową w składzie:
 
1). Iwona Skoczylas - Przewodniczący Komisji
2). Elżbieta Duda     - członek Komisji
3) Wojciech Młynik  - członek Komisji
 
§  4
 
Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice  na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.
 
§   5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy .
 
§  6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Załącznik nr 2 pobierz
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-06-19 11:35:50
Załączniki


Opis
Plakat LORD pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-06-08 11:15:14
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr. 35/0050/2018
Wójta  Gminy  Dzierzkowice
z dnia  8 czerwca  2018 roku
 
 
w sprawie  powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na „Najładniejszy ogródek przydomowy i najbardziej zadbane gospodarstwo rolne w gminie i powiecie Kraśnickim”.   
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Regulamin pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-05-21 14:18:36
ZARZĄDZENIE  Nr.31/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 21 maja  2018 roku
 
w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 z póż. zm.),art.67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U z 2016 r poz. 2147 z póż. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. XVIII/111/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządzam co następuje:
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-05-17 12:07:29
  ZARZĄDZENIE  Nr. 30/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 17 maja 2018 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia  nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Dzierzkowice do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Nadleśnictwo Kraśnik.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z póż. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.2147 z póż. zm.) zarządza  się  co następuje:
 
§ 1
 
1.Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości  stanowiące własność Gminy Dzierzkowice:
 - nieruchomość o nr ewidencyjnym 2011 o powierzchni 1,23 ha, położona w miejscowości  Dzierzkowice - Wola.
2. Podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania. 
3.Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do nieodpłatnego przekazania stanowi załącznik  Nr.1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, zamieszczenie na stronie internetowej  Gminy, w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do nieodpłatnego przekazania stanowi załącznik Nr.1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-05-17 12:04:05
  ZARZĄDZENIE  Nr. 29/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 17 maja 2018 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia  nieruchomości  do dzierżawy stanowiącej  własność Gminy Dzierzkowice.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z póż. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.2147 z póż. zm.) zarządza  się  co następuje:
 
§ 1
 
1.Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Dzierzkowice:
 - nieruchomość o nr ewidencyjnym 231, o powierzchni 0,12 ha, położona w miejscowości  Sosnowa-Wola,
- nieruchomość o nr ewidencyjnym 158, o powierzchni 1,30 ha, położona w miejscowości Terpentyna. 
2.Podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat.
3.Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy stanowią załącznik  Nr.1 i  Nr.2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, zamieszczenie na stronie internetowej  Gminy, w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy stanowią załącznik  Nr.1 i  Nr.2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc listopad 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

 

 

321308306304303330313312322305310

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]