2017-09-01 12:29:15
Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych. 
Wnioski można składać w terminie: 13-27 września 2017 r.

Stawki pomocy wynoszą:
1.2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których  wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,

2.1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

Formularz wniosku będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji.
Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MR i RW https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Wsparcie będzie udzielane:
w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.
Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
Podstawa prawna: § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-08-30 09:55:33

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz.1737) informuję, że na terenie województwa lubelskiego w dniach 9 - 20 września 2017 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
 

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20-30 dawek na 1 km².

Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet o kształcie zbliżonym do kwadratu, wymiarach około 30x30 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybim.
 

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy nalezy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

 

N I E   W O L N O   D O T Y K A Ć    S Z C Z E P I O N K I    ! ! !

 

 

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Paweł Piotrowski

Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-08-29 14:59:58
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dzierzkowice na lata 2017-2022 został opracowany przez firmę Lubelska Akademia Rozwoju Piotr Majchrzak na podstawie umowy z Gminą Dzierzkowice. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji było dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (konkurs dotacji na wsparcie gmin wiejskich z województwa lubelskiego w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji).
Załączniki


Opis
LPR Dzierzkowice 2017- 2022 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-08-23 12:12:14
INFORMACJA
Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
 
Informujemy Państwa, że Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie przygotowało uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla obrębu ewidencyjnego Wyżnianka-Kolonia. Został opracowany na okres od 01.01.2018r do 31.12.2027r. Od 24 sierpnia 2017 roku projekt planu jest dostępny do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, pok.Nr.7. Zainteresowani właściciele mogą składać zastrzeżenia i wnioski dotyczące uproszczonego planu w Urzędzie Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1 w godz. od 8.00 do 15.00.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-08-21 11:33:42
Zarządzenie Nr. 41/0050/2017
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.

          Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

 
§ 1

1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Dzierzkowice:
- działka nr 1046 o powierzchni 0,42 ha położona w Dzierzkowicach-Woli na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
- działka nr 1465/2 o powierzchni 0,19 ha położona w Dzierzkowicach-Wolina okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

 
§ 2
 
Ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 3
 
1. Do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek opisanych w § 1, powołuje Komisję Przetargową w składzie:
 
1).Tomasz Ośka - Przewodniczący Komisji
2).Elżbieta Duda - członek Komisji
3) Elżbieta Bieniek - członek Komisji

 
§ 4
 
Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.

 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 
§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-08-21 10:18:12
Gmina Dzierzkowice zachęca mieszkańców do współtworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, dzięki któremu samorząd będzie mógł się starać o pieniądze na realizację zapisanych w nim pomysłów na ożywienie gminy. Opinie można przekazywać, wypełniając ankietę opublikowaną na stronie internetowej.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-08-17 10:15:11
ANKIETA
na potrzeby opracowania 
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzierzkowice na lata 2017-2022”
 
WYZNACZENIE OBSZARÓW DO REWITALIZACJI

 
Szanowni Państwo,
 
 
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni Gminy Dzierzkowice oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze, w związku z przystąpieniem Gminy Dzierzkowice do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dzierzkowice na lata 2017-2022”.
 
 
Dokument ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Gminy Dzierzkowice wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, termomodernizacji budynków i obiektów użyteczności publicznej, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja - stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany - to obszar Gminy, znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym) i występowania na nim ponadto co najmniej jednego negatywnego zjawiska ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej, mającego w stosunku do nich charakter uzupełniający.
Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców Gminy Dzierzkowice, zostaną uwzględnione przy przygotowaniu programu w zakresie jej celów, priorytetów, kierunków działań i konkretnych projektów inwestycyjnych i społecznych.

Ankieta ma charakter anonimowy. 

Prosimy o odpowiedź na każde pytanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

 
Wójt Gminy Dzierzkowice
(-)
Marcin Gąsiorowski
Załączniki


Opis
ANKIETA_Dzierzkowice.pdf pobierz
ANKIETA_Dzierzkowice.docx pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc luty 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

 

 

330318315302312308309321307328320

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]