2019-02-08 10:28:05
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr.13/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 7 lutego 2019 roku
 
w sprawie:  użyczenia  lokali  użytkowych, pomieszczeń  w  budynkach  stanowiących  własność  Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.
 
 
Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r, poz. 994  z póz. zm.) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z póz. zm)  WÓJT  GMINY   z a r z ą d z a   co następuje:
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Załącznik nr 3 pobierz
Załącznik nr 4 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-02-08 10:22:35
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr.12/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 7 lutego 2019 roku
 
 
w sprawie:  przeznaczenia  nieruchomości   stanowiących  własność  Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.
 
 
Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (jednolity tekst  Dz.U. z 2018 r, poz. 994  z póz. zm.) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z póz. zm)  WÓJT GMINY   z a r z ą d z a   co następuje:
 
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Załącznik nr 1 pobierz
Załącznik nr 2 pobierz
Załącznik nr 3 pobierz
Załącznik nr 4 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-01-30 14:46:34
INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Wójt Gminy Dzierzkowice informuje, że w dniu 30 stycznia 2019r., został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie:


UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ  W GMINIE DZIERZKOWICE W ROKU 2019.

Na realizację zgłoszonych w ramach konkursu ofert przyznano następującą dotacje:

Zadanie Nr 1 : Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy w ramach których realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
 1. szkolenia dzieci i młodzieży,
 2. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
 3. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 4. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,
 
- kwota dotacji –  80.000,00 zł.
 
dla
 
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „DZIERZKOWICE"
 
Zadanie Nr 2 : Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej: tenis ziemny w ramach którego realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
 1. szkolenia dzieci i młodzieży,
 2. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
 3. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 4. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,
 
- kwota dotacji –  20.000,00 zł.
 
dla
 
Uczniowskiego Tenisowego Klubu Sportowego w Dzierzkowicach
 
 
 
Marcin Gąsiorowski
                                                                                                                   Wójt Gminy
 
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-01-10 12:47:55
ZARZĄDZENIE  Nr. 3/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 10 stycznia 2019 roku
 
w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z póż. zm.), art.37 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r , poz. 2204 z póż. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz.1490) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w Krzywiu zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 10 o powierzchni 0,8800 ha położoną w miejscowości Krzywie w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.
 
§ 2
 
W celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnym 10 o powierzchni 0,8800 ha  położonej w Krzywiu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:
1.  Tomasz Ośka       - Przewodniczący
2 . Wojciech Młynik  - członek
3.  Iwona Skoczylas  - członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „ Ogłoszeniem o przetargu ”  stanowiący załącznik nr. 1 do zarządzenia.
 
§ 4
 
Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Urzędu Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Załączniki


Opis
Zarządzenie pobierz
Regulamin pobierz
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-01-09 09:29:15
ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
 
 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.  
Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Wzór wniosku pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-01-04 12:00:32
Zarządzenie Nr 2/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 4 stycznia 2019r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierzkowice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 30 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok (Dz .Urz. Woj. Lub. z 2018 poz. 6084)
 
Zarządzam, co następuje:

 
§ 1

Ogłaszam  otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych  w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
§ 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3

Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
 1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice
 2. umieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
 3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Formularz oferty pobierz
Harmonogram realizacji pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-01-03 14:33:03
ZARZĄDZENIE Nr. 1/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
 z dnia 3 stycznia 2019 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia przetargu  ustnego nieograniczonego na  dzierżawę pomieszczeń  usytuowanych w budynku na działce nr.160/6 w  miejscowości Terpentyna , powołania Komisji  Przetargowej oraz regulaminu  przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku  poz.994 ) oraz § 9 Uchwały Nr. XVIII/98/2008 ze zm. Rady Gminy Dzierzkowice z dnia  4 lipca  2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,  zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Ogłaszam przetarg I ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń usytuowanych na działce nr. 160/6  w miejscowości  Terpentyna,  Gm. Dzierzkowice.
 
§ 2
 
W celu przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:
1.  Tomasz Ośka - Przewodniczący
2 . Wojciech Młynik  - członek
3.  Iwona Skoczylas  - członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „Ogłoszeniem o przetargu” , stanowiącym  załącznik nr. 1 do zarządzenia.
§ 4
 
Zatwierdzam  „ Regulamin przetargu” , stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  .
Załączniki


Opis
Załącznik nr 1 do Zarządzenia pobierz
Załącznik nr 2 do Zarządzenia pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2019-01-02 12:41:29
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
 
PODROGRAM2018
 
CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:
 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc lipiec 2019 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

 

 

306327332330337304315334301320305

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]