2018-09-24 08:41:33
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Lublinie II
z dnia 24 września 2018 r.
 
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Dzierzkowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II informuje, co następuje:
 
§ 1
 
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice do niżej wymienionych komisji wyborczych:
 
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 5, w liczbie 1, 
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
§ 2
 
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice.
§ 3
 
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Lublinie II
 
Agnieszka Maria Jurkowska - Chocyk
 
Załączniki


Opis
Informacja pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-24 08:30:24
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach
z dnia 24 września 2018r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Dzierzkowice

bez głosowania
w okręgach wyborczych nr 4, 5, 6, 8, 10, 13
Załączniki


Opis
OBWIESZCZENIE pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-20 14:47:15
Obwieszczenie Wojta Gminy Dzierzkowice z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania numerów i granich obwodów głosowania
Załączniki


Opis
Obwieszczenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-18 10:45:48
 
Obwieszczenie
 Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na
radnych w okręgach wyborczych nr: 4, 5, 6, 8, 10, 13
 
                                                                            § 1
Na podstawie art 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018 r. poz. 754 ze zm.), w związku ze zgłoszeniem tylko jednej listy kandydatów na radnych, gdzie liczba kandydatów na liście jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu Gminna Komisja Wyborcza w Dzierzkowicach wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr: 4, 5, 6, 8, 10, 13 w terminie
do 24 września 2018 r.
                                                                            § 2 
Gminna  Komisja Wyborcza w Dzierzkowicach będzie przyjmowała zgłoszenia podczas pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, I piętro, pokój nr 4, w następujących terminach:
 
- w dniu 18 września 2018 r. w godz. 13:00 – 15:00
- w dniu 19 września 2018 r. w godz. 13:00 – 15:00
- w dniu 20 września 2018 r. w godz. 13:00 – 15:00
- w dniu 21 września 2018 r. w godz. 13:00 – 15:00
- w dniu 24 września 2018 r. w godz. 13:00 – 15:00
 
                                                                            § 3
Niniejsze Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy, umieszczeniu w BIP urzędu, a także niezwłocznemu przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie II
 
 
pieczęć komisji                                                             Przewodniczący
                                                             Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach
 
 
                                                                                    Sławomir Cielepała

 
Załączniki


Opis
Obwieszczenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-12 15:56:31
 
INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach
 
 
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.
 
Na podstawie art. 178 § 9 i 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach.
 
 
Przewodniczący:  Sławomir Cielepała zam. Dzierzkowice-Podwody
                                                  
Zastępca Przewodniczącego: Stanisław Adam Czarnota zam. Dzierzkowice-Zastawie
 
Członkowie:
 1.  Marcin Dudek                       zam. Dzierzkowice - Zastawie
 2.  Iwona Majewska                   zam. Ludmiłówka
 3.  Anna Maksim                        zam. Terpentyna
 4.  Tomasz Ośka                        zam. Wyżnianka - Kolonia
 5.  Mariola Sylwia Rej                 zam. Wyżnica - Kolonia
 6.  Grażyna Wiesława Serafin      zam. Dzierzkowice - Góry
 7.  Anna Stylińska - Dudek          zam. Dzierzkowice - Wola
 
 
Siedziba komisji:
Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, I piętro, pok. nr 4
Tel. 81 822-10-06
Fax. 81 822-15-00
 
  
Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Dzierzkowice oraz rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Dzierzkowice będą prowadzone w następujących terminach:
 
 1. 13 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 1500
 2. 14 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 1500
 3. 15 września 2018r.                         od godz. 1000 do godz. 1500
 4. 17 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 2400
 5. 18 września 2018r.                         od godz. 800 do godz. 1600
 6. 19 września 2018r.                         od godz. 700 do godz. 1500
 7. 20 września 2018r.                         od godz. 700 do godz. 1500
 8. 21 września 2018r.                         od godz. 700 do godz. 1500
 9. 24 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 1500
 10. 25 września 2018r.                        od godz. 800 do godz. 1600
 11. 26 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 2400
Załączniki


Opis
Informacja pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-12 15:54:31
Uchwała Nr 2/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach
z dnia 12 września 2018r.
 
 
w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji.
 
 
Na podstawie na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018, poz.754  z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Stwierdza się wybór p. Stanisław Adam Czarnota na zastępcę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki


Opis
Uchwała nr 2 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-12 15:52:59
Uchwała Nr 1/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach
z dnia 12 września 2018r.
 
 
w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji.
 
 
Na podstawie na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754 z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Stwierdza się wybór p. Sławomir Cielepała na przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki


Opis
Uchwała nr 1 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-11 11:32:19
POSTANOWIENIE 
Komisarza Wyborczego w Lublinie II 
z dnia 10 września 2018 r. 
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komi
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
arządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II postanawia co następuje:
 
§ 1.
 
Zwołuję pierwsze posiedzenia powiatowych, miejskich, gminnych komisji wyborczych z obszaru właściwości na dzień 12 września 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibach komisji.
 
§ 2.

Organizację posiedzeń zapewniają organy obsługujące i gwarantujące techniczno-materialne warunki pracy właściwych komisji. 
 
§ 3.
 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego
w Lublinie II 
Komisarz Wyborczy w Lublinie I

Marcin Piotr Chałupka
Załączniki


Opis
Posiedzenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc sierpień 2019 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

 

 

304303305322330337331334312320302

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]