• 03 luty 2016 12:12

Terpentyna, dnia 02.02.2016 r.

 
 
 

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Dzierzkowice

 

Zapraszam Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania budowy lokalnych źródeł energii produkujących ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanej inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

 

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych. Dofinansowanie będzie w formie dotacji w wysokości do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z budową lokalnych małych źródeł energii ciepła.
W załączeniu przekazuję Państwu Ankietę wraz z Deklaracją udziału w projekcie. Zgłoszenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku przedłożenia przez Państwo kompletu załączników, tj:

 
1. Ankiety udziału w dofinansowaniu kolektorów
2. Deklaracji udziału w dofinansowaniu
3. Potwierdzenie wpłat zaliczki (200 zł netto)
4. Umowa użyczenia nieruchomości

 

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy Dzierzkowice w pok. Nr 5, bądź wysłać na adres Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice. Możliwe jest także złożenie dokumentacji w formie elektronicznej przesyłając zeskanowaną wersję podpisanych dokumentów na adres e-mail: solary@dzierzkowice.pl w nieprzekraczalnym terminie od 12 do 29 lutego 2016.
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne - właściciele domów jednorodzinnych. Brak jakiejkolwiek informacji z Państwa strony w powyższym zakresie, będzie równoznaczny z rezygnacją w udziału w projekcie.
O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, wynikająca z zakładanej wartości finansowej oraz mocy zainstalowanej na projekt.
Szczegółowy regulamin naboru przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Tożsama wersja Deklaracji i Regulaminu naboru zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy pod adresem www.dzierzkowice.pl. Na wskazanej stronie internetowej będą także zamieszczane napływające od państwa pytania, uwagi wraz z odpowiedziami oraz wszelkie informacje i aktualności związane z realizacją projektu.

 
Osobą do kontaktu ze strony Gminy w powyższej sprawie są:
1)       Pan Tomasz Ośka – Sekretarz Gminy, tel. 81 822-10-21
2)       Pan Wojciech Młynik, inspektor ds. budownictwa, tel. 81 822-12-96.
 

Z poważaniem
Wójt Gminy Dzierzkowice
 /Marcin Gąsiorowski/

 
Załączniki:

  1. Regulamin naboru
  2. Ankieta oraz Deklaracja udziału w dofinansowaniu kolektorów słonecznych
  3. Umowa użyczenia nieruchomości