• 02 grudzień 2008 12:51

Koncepcja Historyczno-Heraldyczna Herbu Gminy Dzierzkowice

 

Żadna z miejscowości gminy Dzierzkowice nie ma tradycji miejskich, co oznacza, że w przeszłości nie posiadały też herbu. Herb należało zatem stworzyć od nowa, poszukując wątków do jego konstrukcji w miejscowej tradycji historycznej.

Patronimiczna nazwa Dzierzkowic ( w wersji Dyrscowicz) została zapisana po raz pierwszy w latach 1326-1327. Początkowo być może wieś należała do rodu rycerskiego, jednak Stanisław Kuraś, autor słownika geograficznego-historycznego województwa lubelskiego w średniowieczu, opatruje te informacji znakiem zapytania. Wiadomo natomiast, że 19 czerwca 1358r. w Dzierzkowicach król Kazimierz Wielki wystawił dokument, zachowany do dziś w oryginale. Władca był wtedy w drodze z Lublina do Krakowa. Istnieją więc podstawy, by przypuszczać, że Dzierzkowice już wtedy odgrywały rolę istotnego punktu na mapie szlaków komunikacyjnych dworu władców polskich. Dodajmy, że miejscowa tradycja przypisuje Kazimierzowi budowę małego zamku w Dzierzkowicach.

W 1405r. a więc równo przed 500 laty, Władysław Jagiełło lokował Dzierzkowice na prawie niemieckim, co zapewne podniosło na tyle wartość wsi, że Władysław Warneńczyk kilkakrotnie zapisywał na nich i mieście Urzędowie dług zaciągnięty wobec Jana z Tęczyna. W dalszym ciągu wieś odgrywała też rolę miejsca postoju władców podczas ich podróży. Zatrzymywali się tu m.in. Kazimierz Jagiellończyk oraz Zygmunt Stary. Z gościny w Dzierzkowicach korzystali też podróżujący w interesach królewskich, o czym świadczy fakt, że w roku 1508 Zygmunt Stary nakazał, aby jego posłańcy krążący między Litwą i Krakowem właśnie m.in. tutaj otrzymywali podwody.

W ydaje się zatem, że spośród rozmaitych wątków splatających tradycję historyczną Dzierzkowic, do wykorzystania przy budowie herbu, szczególnie nadaje się ich znaczenie na szlaku podróży polskich królów piastowskich i jagiellońskich, jak również na trasach przejazdu posłańców królewskich. System zaopatrywania ich w podwody uznaje się za zalążek poczty królewskiej, którą jako odrębną instytucję powołał w 1558 roku Zygmunt August.

Dlatego proponuję następujący kształt herbu gminy Dzierzkowice: w polu zielonym konny posłaniec z dokumentem królewskim w dłoni, czapka, buty z ostrogami, uprząż i pieczęć złote. Flaga gminy powinna przedstawiać w polu zielonym godło herbu (bez tarczy). Na pieczęci - także samo godło z napisem "GMINA DZIERZKOWICE"

.

Lublin, 30 stycznia 2005 r.

prof. dr hab. Krzysztof SkupieńskiA oto graficzne przedstawienie herbu, flagi i pieczęci Gminy Dzierzkowice: