• 17 kwiecień 2024 10:25

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 16/0050/2024

Wójta  Gminy Dzierzkowice

z dnia 15 kwietnia 2024 roku

 

w sprawie: oddania w użyczenie  lokali  użytkowych w budynku stanowiącym  własność  Gminy Dzierzkowice.

 

Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm. ) w zw. z art. 13 ust.1, art. 25 ust.1 oraz art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 344 z późn. zm. )  Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do nieodpłatnego użyczenia w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Dzierzkowice, położone  na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 685 w miejscowości Dzierzkowice – Podwody w budynku  Klubu Rolnika w Dzierzkowicach – Podwody tj. lokale użytkowe o powierzchni 72,60 m2, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

§ 2

Warunki korzystania z lokali użytkowych  zostaną  określone w umowie użyczenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 4

  1. Załącznikami do niniejszego zarządzenia jest wykaz lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik Nr 1
  2. Wykaz lokali przeznaczonych do oddania  w użyczenie, stanowiący załącznik Nr 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na stronie internetowej Urzędu Gminy  Dzierzkowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzkowice oraz w sposób zwyczajowo przyjęty  na terenie  gminy Dzierzkowice,  na okres 21 dni.
  3. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym  co najmniej powiat.

§ 5

Zarządzenie  wchodzi  w  życie z dniem podpisania.