• 17 kwiecień 2024 13:01

ZARZĄDZENIE  Nr 18/0050/2024

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 15 kwietnia 2024 roku

 

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność  Gminy Dzierzkowice do dzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), w zw. z art.13 ust.1, art. 25 ust.1  oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm. ), Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XLIV/304/2024 z dnia 25 marca 2024 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dzierzkowice, Wójt Gminy  zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Dzierzkowice, położone w obrębie Dzierzkowice – Wola, gmina Dzierzkowice, w ewidencji gruntów  oznaczonych numerem ewidencyjnym 1046 o powierzchni 0,42  ha oraz  numerem ewidencyjnym 1465/2 o powierzchni 0,19 ha, co stanowi łącznie 0,61 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LU1K/00036209/6, na okres trzech lat,  z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

 § 2

Warunki korzystania z dzierżawy  zostaną  określone w umowie dzierżawy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 4

  1. Załącznikami Nr 1 i Nr 2  do niniejszego zarządzenia są wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy.
  2. Wykazy  zostaną wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice na okres 21 dni oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierzkowice i w Biuletynie Informacji Publiczne Urzędu Gminy Dzierzkowice oraz w sposób zwyczajowo przyjęty  na terenie  gminy Dzierzkowice.
  3. Informacje o zamieszczeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym  co najmniej powiat.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.