• 18 marzec 2024 11:20

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2023., poz. 40 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XLIV Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 25 marca 2024r. (poniedziałek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

 

                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                        Dariusz Latos

 

 

                                                                                                

Projekt

PORZĄDEK

OBRAD XLIV  SESJI RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 25 marca 2024 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych
 5. Informacja o zasobach pomocy społecznej gminy zgłoszonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dzierzkowicach.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach za 2023 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2028
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Powiatową Straż Pożarną lub gminę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzkowice w 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie  pomieszczeń w budynku po byłym Przedszkolu Gminnym w Terpentynie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie  pomieszczeń w budynku po byłym Przedszkolu Gminnym w Terpentynie
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dzierzkowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Dzierzkowice
 15. Wolne wnioski
 16. Omówienie  spraw bieżących.
 17. Interpelacje, zapytania
 18. Zakończenie obrad sesji.