• 22 czerwiec 2023 12:43

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2023., poz. 40 z późn.zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gminy Dzierzkowice zwołuje XXXVIII  Sesję VIII kadencji Rady Gminy Dzierzkowice.

Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022r. (czwartek) o godz. 9 00 w Sali Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach, Terpentyna 183a, 23-251 Dzierzkowice

Przewodniczący Rady

                                                                        Dariusz Latos

PORZĄDEK

OBRAD XXXVIII SESJI  RADY GMINY DZIERZKOWICE

w dniu 29 czerwca 2023 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.
 5. Informacja o Realizacji  Programu współpracy Gminy Dzierzkowice z organizacjami  pozarządowymi  za 2022  r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Obejmującego Miasto Kraśnik, Gminę Kraśnik, Gminę Annopol, Gminę Dzierzkowice, Gminę Gościeradów, Gminę Trzydnik Duży, Gminę Urzędów, Gminę Wilkołaz, Gminę Zakrzówek na lata 2023-2027, z perspektywą do 2035 roku.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie Dzierzkowice.      
 9.   Podjęcie uchwały  w sprawie  trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w  Dzierzkowicach
 10. Raport o stanie Gminy Dzierzkowice i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy  wotum zaufania:
 1. przedstawienie raportu – wystąpienie Wójta Gminy
 2. debata nad raportem
 1. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dzierzkowice.
 2. Zapoznanie  się Rady Gminy z:
 1. Sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy za 2022 rok,
 2. Sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31-12-2022r.,
 3. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy,
 4. Informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na sesjach Rady Gminy w 2022r.
 5. Informacją o działalności uchwałodawczej Rady Gminy w 2022 roku,
 6. Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii
  o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Dzierzkowice za 2022 rok,
 7. Opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzkowice odnośnie wykonania  budżetu Gminy za 2022 rok,
 8. Uchwałą  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie  opinii  Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania budżetu Gminy  za 2022 rok.
 9. Wystąpienie Wójta Gminy odnośnie przedstawionych sprawozdań,
 10. Dyskusja
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego      

 wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Dzierzkowice z wykonania budżetu za  2022r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 2. Wolne wnioski
 3. Omówienie  spraw bieżących.
 4. Interpelacje, zapytania.
 5. Zakończenie obrad sesji.