Zdalna Szkoła +

  • 04 maj 2021 10:43

 

Projekt „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie powszechnej dostępności do szybkiego Internetu poprzez zakup i przekazanie szkołom w Gminie Dzierzkowice sprzętu komputerowego celem wykorzystania go do kształcenia na odległość w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w edukacji, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed komputerami. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawę programową.

 

W projekcie planuje się zakup 20 sztuk laptopów, a następnie nieodpłatne przekazanie ich Szkole Podstawowej w Wyżnicy ( 5 sztuk), Szkole Podstawowej w Ludmiłówce ( 3 sztuki), ZPO w Terpentynie (12 sztuk), udostępnienie potrzebującym uczniom i nauczycielom. Po zakończeniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprzęt komputerowy pozostanie na wyposażeniu szkół, aby na lekcjach stacjonarnych wspierał nauczycieli i uczniów.

 

Planowane efekty:

Projekt umożliwi nauczycielom prowadzenie kształcenia na odległość, a uczniom udział w zajęciach i realizację podstawy programowej w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Projekt przyczyni się również do poprawy dostępności sprzętu komputerowego wśród uczniów, którym zostanie użyczony, a po zakończeniu prowadzenia kształcenia na odległość do wsparcia nauczycieli i uczniów na zajęciach stacjonarnych.

 

Wartość projektu: 55 000,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 55 000,00 zł